Regulamin

PAINTBALL REGULAMIN

 1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Podczas gry korzystać można jedynie ze sprzętu dostarczonego przez organizatora oraz z kul nabytych na polu gry.
 3. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Każdy z uczestników gry musi przejść niezbędne przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz obsługi sprzętu paintball-owego.
 5. Pod żadnym pozorem nie wolno celować i strzelać do osób nie biorących udziału w grze oraz zwierząt.
 6. Wychodząc ze strefy gry, należy zabezpieczyć marker (założyć barrel bag lub zatyczkę na lufę i zablokować spust) oraz skierować lufą do ziemi. Pod żadnym pozorem nie wolno celować do osób znajdujących się poza strefą gry. Naruszenie tego punktu Regulaminu będzie powodowało wykluczenie z dalszych rozgrywek.
 7. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy graczami.
 8. Zabrania się używania innych kul, niż tych które zapewnia organizator a także zbierania ich z ziemi.
 9. Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętu a także podejrzane zachowane się gracza należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi lub sędziemu. 
 10. Osoba naruszająca zasady regulaminu otrzyma ostrzeżenie od organizatora. Po drugim ostrzeżeniu zostanie usunięta z gry i nie może sobie z tego tytułu rościć żadnych praw. Jednak organizator może usunąć gracza także po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia, jeżeli zachowanie uczestnika może wskazywać na możliwość kolejnych naruszeń regulaminu.
 11. Będą nosił/a ochronną maskę oczu i twarzy w czasie rozgrywania gier paintball-owy oraz na terenie wyznaczonym do jej noszenia. Zdaję sobie sprawę z uszkodzeń oraz biorę na siebie pełną odpowiedzialność (zdrowotną, osobową, materialną) za jej ściągnięcie lub brak w czasie rozgrywania gier oraz na terenie wyznaczonym do jej noszenia.   
 12. Zdaję sobie sprawę  z zagrożeń wynikających w grze paintball.
 13. Naruszenie niektórych punktów regulaminu może spowodować odpowiedzialność karnoprawną i cywilnoprawną wobec uczestnika.
 14. Osoba biorąca udział lub opiekun dziecka bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody (zdrowotne, materialne, osobowe) wyrządzone w czasie gry w paintball i nie będzie prowadził żadnych roszczeń prawnych wobec organizatora, składając własnoręczny podpis na oświadczeniu.

 

Do Pobrania  Zgoda na grę w paintball

 

 

Regulamin Bumper Ball/ Archery Tag

Regulamin BUMPER BALL

 1. Przed założeniem dmuchanych kul, należy usunąć z kieszeni wszystkie przedmioty narażone na zniszczenie oraz wszystkie rzeczy które mogą doprowadzić do przebicia kuli od wewnątrz  (łańcuszki, kolczyki, zegarki ,okulary itp.)
 2. Zakładając kulę, pamiętaj aby przełożyć ręce przez ramiączka uchwytów tylnych, po to by zabezpieczyć się przed wypadnięciem z kuli.
 3. Zawsze trzymaj się uchwytów przednich.
 4. Nie należy zderzać się z osobami nie wyposażonymi w dmuchane kule, oraz z osobami które są w trakcie stawania na nogi.
 5. Nie wpadaj na przedmioty mogące uszkodzić kule od zewnątrz.
 6. Słuchaj wskazówek oraz instrukcji.
 7. Integralną częścią tego regulaminu jest druk oświadczenia uczestników gry oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich.
 8. Do gry przystąpić mogą osoby:
 9. Niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
 10. Niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 11. Akceptujące niniejszy regulamin
 12. Których masa ciała nie przekracza 110 kg
 13. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi zostaną natychmiast wydaleni z pola gry.

Załącznik do Regulaminu

 „Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin,  który jest załączony do niniejszego zgłoszenia.

Jednocześnie oświadczam, iż znane są mi zasady przeprowadzania rozgrywek Bumper Ball oraz akceptuję i oświadczam, że:

 

 1. Organizatorzy i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rozgrywek nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po rozgrywkach Bumper Ball.
 2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (uszkodzenia kul). Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 3. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach.
 4. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia.
 5. Zapoznałem się z formułą i przebiegiem rozgrywek. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w rozgrywkach.
 6. W czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.”

Regulamin ARCHERY TAG

 

 1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złamania Regulaminu i Zasad Bezpieczeństwa przez któregoś z Uczestników w czasie gry, mogę zostać zraniony bądź  trwale okaleczony.
 2. Rozumiem, że gra w Archery Tag pociąga za sobą liczne ryzyka, jak np. ryzyko zranienia przez strzałę, zranienia z powodu otarć cięciwy o przedramię.
 3. Jako warunek dopuszczający do udziału w grze Archery Tag, zrzekam się wszelkich roszczeń przeciwko firmie, właścicielowi terenu, personelowi i osób przez nich wyznaczonych do organizacji gry.
 4. Rozumiem, że jestem w pełni odpowiedzialny za sprzęt mi wypożyczony.  W przypadku zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonego mi sprzętu lub innych  urządzeń należących do firmy SPORT&FUN zobowiązuje się do uregulowania odszkodowania za ten sprzęt.
 5. Zgadzam się na przestrzeganie wszystkich Zasad Bezpieczeństwa obowiązujących na terenie do gry.
 6. Do gry w Archery Tag  można używać wyłącznie sprzętu dostarczonego przez organizatora.
 7. Nie wolno stawać na strzałach i łukach, a także nie wolno wpadać na nadmuchane barykady.
 8. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać  udziału w rozgrywkach
 9. Zakaz strzelania z łuków do osób nie biorących udziały w rozgrywkach.
 10. Zakaz ściągania maski w czasie gry
 11. Biorę pełną odpowiedzialność za uczestnictwo w grze Archery Tag i znane mi są zasady bezpieczeństwa.

Oświadczenie rodzica – Bubble Football/ Archery Tag

Komentarze są wyłączone.